เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Login

คู่มือการค้าและการลงทุนบรูไน

Brunei-real

          บรูไน มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศมาจากน้ำมัน ประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 43% นับเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมัน รายใหญ่อันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย คือประมาณ 2 แสนบาร์เรลต่อวัน และผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ 4 ของโลก คือ ประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ บรูไน ขยายตัวร้อยละ 0.5

ตลาดส่งออกที่สำคัญของบรูไน ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ตลาดนำเข้าที่สาคัญของพม่า : สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องนุ่งห่ม

สินค้านำเข้าที่สาคัญ คือ เครื่องจักรกลและสินค้าอุตสาหกรรม อาหารและเคมีภัณฑ์

จุดแข็ง (Strength)

1.บรูไนเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกและการค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่งคมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป และรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้น

2. สินค้าสำคัญที่บรูไนมีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการบริโภคและในอุตสาหกรรมคือ เกลือ เนื่องจากบรูไนยังไม่มีการผลิตเกลือภายในประเทศ

โอกาส (Opportunity)

1. บรูไนเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีประชากรน้อย จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ ทั้งในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก แรงงานส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย อินเดีย และ บังคลาเทศ โดยภาคเอกชนเป็นแหล่งการจ้างงานส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือเป็นการจ้างงานในภาครัฐบาล

2. ปัจจุบันบรูไนพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบรูไนมีทรายขาวที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกระจก ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการลงนามใน MOU ระหว่างบริษัทของฝรั่งเศสและบริษัทร่วมทุนของรัฐบาล (Bruglass) เพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นกระจก

จุดอ่อน (Weakness)

           บรูไนมีข้อจ้ากัดทางการค้าที่เคร่งครัดมาก เกี่ยวกับการกำหนดข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งจะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และไก่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของบรูไนคือ กระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry and Primary Resources) จะต้องไปตรวจโรงงาน เพื่อตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา ฯลฯ เมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในบรูไนได้ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการนำเข้าสินค้าอาหารไปยังบรูไน

ปัญหาและอุปสรรค (Threat)

1. ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าของบรูไนมีความไม่คล่องตัวโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุนอยู่ด้วย การนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ ซึ่งจะต้องมีการขนส่งผ่านทางสิงคโปร์ก่อน

2. การขนส่งสินค้าทางเรือเป็นอุปสรรคมาก เนื่องจากเรือที่บรรทุกสินค้าไปบรูไน มีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับ ประกอบกับประเภทของเรือ ที่ใช้บรรทุกสินค้าในการส่งออกและนำเข้ามีความแตกต่างกัน

กฎระเบียบการค้าและการลงทุนประเทศบรูไน

มาตรการภาษี

          บรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วน และไม่มีภาษีส่งออก ภาษีขาย ภาษีเงินเดือน ภาษีการผลิต มีเพียงการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลจากบริษัทเท่านั้น หากมีอัตราการจัดเก็บที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นภาษีต่างๆ ให้แก่ผู้เริ่มกิจการและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการบรูไน พร้อมยังให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ จะจัดเก็บภาษีเงินได้เฉพาะประโยชน์ที่ได้จากการค้าและธุรกิจ เงินปันผลจากบริษัทที่ได้ผ่่านการจัดเก็บภาษีของบรูไน ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่าเช่า ค่ารอยัลตี้และผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินต่างๆ

          ทั้งนี้การเก็บบภาษีเงินได้ของบริษัทต่างชาติจะคำนวณเฉพาะรายได้ที่เกิดในบรูไนเท่านั้น โดยอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกจากนั้นภาษีที่มีการจัดเก็บได้แก่ อากรแสตมป์ ภาษีปิโตรเลียม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20 สำหรับดอกเบี้ยรับจากค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีถิ่นพำนักในบรูไน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Copyright © 2013 AEC Consult & Connect Co.,Ltd.
All rights reserved.

Log in to your account or สมัครสมาชิก