เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Login

คู่มือการค้าและการลงทุน อินโดนีเซีย

          นโบายด้าน เศรษฐกิจการค้า นโยบายด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ มุ่งเน้นการขยายตัวของการบริโภคในประเทศ และการลงทุน เป็นปัจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมุ่งส่งออกโดยเฉพาะสินค้าที่มิใช่ทรัพยากรธรรมชาติ  

การค้าระหว่างประเทศ คู่ค้าสำคัญของอินโดนีเซียคือ อาเซียน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ และ จีน

สินค้าส่งออก อันดับหนึ่ง น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าส่งออกรองลงมา ได้แก่ น้ำมันปรุงอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แร่ธาตุ และยางพารา

สินค้านำเข้า ที่สำคัญคือ น้ำมันและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่นๆ รองลงมาคือ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ เป็นต้น

โอกาสทางการค้าและปัญหาอุปสรรค

Strength

(1) เป็นตลาดใหญ่ มีจำนวนประชากรประมาณ 237.6 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดใน ASEAN

(2) ประชากรที่มีฐานะดี แม้จะมีไม่เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 20-30 ล้านคน แต่มีกำลังซื้อสูงมากและนิยมสินค้าที่มีคุณภาพ

(3) เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้ เป็นต้น

(4) มีจำนวนแรงงานมาก และค่าแรงถูก

Opportunity

(1) ปริมาณความต้องการสินค้าและบริการสูง เนื่องจากมีจำนวนประชากรมาก สินคาผลิตภัณฑ์ที่ผิตได้ในประเทศ บางประเภทไม่เพียงพอต่อ ความต้องการและต้องนำเข้า

(2) อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ

(3) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบางสาขาธุรกิจ

Weakness

(1) ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

(2) กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่าง ไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส

(3) ระบบราชการที่มีกระบวนการมาก ซับซ้อนและยุ่งยาก ยังมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นในระบบราชการ

Threat

(1) มีการกำหนดมาตรการทางการค้า ในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการห้ามนำเข้า ใบอนุญาตนำเข้า มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น

(2) ตลาดอินโดนีเซีย มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จากจีน เวียดนาม และอินเดีย เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

          1. โทรคมนาคมสื่อสารเป็นประเทศที่มีระบบโทรคมนาคมสื่อสารดีประเทศหนึ่ง โดยมีสายโทรศัพท์ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านโปรแกรมจานดาวเทียมปาลาปา เฉลี่ย 159 เครื่องต่อประชากร 1,000 คน ขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวนสมาชิกประมาณ 81 ล้านราย ณ เดือนมิถุนายน 2550 จากผู้ให้บริการหลัก 3 ราย

          2. ไฟฟ้า อินโดนีเซียผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 21.0 พันล้านกิโลวัตต์  เพียงพอกับความต้องการใช้ เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ร้อยละ 33 โรงงานไฟฟ้าระบบผสม(Combine Cycle Power Plant) ร้อยละ 33 โรงไฟฟ้าพลังดีเซล ร้อยละ 12 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร้อยละ 15 โรงไฟฟ้าพลังก๊าซ ร้อยละ 6 และโรงไฟฟ้าประเภท Geothermal Power ร้อยละ 2   

กฎหมายแรงงาน อินโดนีเซียให้การคุ้มครองแรงงานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้าน สวัสดิการ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานของชาวอินโดนีเซียแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น จาการ์ตา 972,604 รูเปียห์ต่อเดือน นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมและประกันสุขภาพให้ลูกจ้างด้วย ในอัตราร้อยละ 3.7 ของค่าจ้าง ส่วนลูกจ้างสมทบร้อยละ 2 ของค่าจ้าง การลา/ขาดงาน อันเนื่องจากปัญหาความเจ็บป่วย คลอดบุตร กฎหมายกำหนดค่าชดเชยร้อยละ 25 ถึงเต็มจำนวนแล้วแต่กรณี รวมถึงกฎหมายคุ้มครองการเลิกจ้าง

ระบบภาษี ภาษีเงินได้ของอินโดนีเซียจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ระหว่างร้อยละ 5-25 และเงินได้นิติบุคคลอยู่ระหว่างร้อยละ 10-25

          นอกจากนี้ ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีการขายสินค้าฟุ่มเฟือย อินโดนีเซียจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 และจัดเก็บภาษีการขายสินค้าฟุ่มเฟือยนำเข้าในอัตราร้อยละ 10-75

          ในด้านการนำเข้าควรตรวจสอบด้วยว่า สินค้าชนิดนั้นได้สิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ์ AFTA หรือไม่ เพราะอัตราภาษีนำเข้าตาม AFTA จะต่ำกว่าอัตราภาษีนำเข้าทั่วไป

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

Copyright © 2013 AEC Consult & Connect Co.,Ltd.
All rights reserved.

Log in to your account or สมัครสมาชิก