เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Login

สสปน. ดันประชุม LIMEC กระตุ้นเม็ดเงิน 3 ประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา ผ่านการประชุมระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang -Indochina-Mawlamyine Economic Corridor) หรือ LIMEC ยกความสำเร็จ 2 ครั้งที่ผ่านมาให้เป็นเวทีต้นแบบการประชุมร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

DSC 0034Xs

นายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยถึงการสนับสนุนของ สสปน. ต่อการประชุมระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang -Indochina-Mawlamyine Economic Corridor) หรือ LIMEC ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของภาคเอกชนอันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของ 3 ประเทศ คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก , สปป.ลาว ได้แก่ แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และสหภาพเมียนมา ได้แก่ รัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้ โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการศึกษาข้อมูลโลจิสติกส์อย่างรอบด้าน และเห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทั้ง 3 ประเทศ มีศักยภาพในทางโลจิสติกส์สูง ภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจึงได้นำเสนอโครงการดังกล่าวมายัง สสปน. เพื่อขอรับการสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมร่วมกัน

 DSC9743xs

ทั้งนี้ สสปน.ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการประชุม LIMEC ว่าจะเป็นเวทีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อพร้อมที่จะขยายความร่วมมือให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถรุกไปยังภูมิภาคอื่นๆได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการขยายตัวในธุรกิจการประชุมให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จึงเห็นควรสนับสนุนให้เกิดการประชุมร่วมกันทั้ง 3 ประเทศ โดยได้เป็นผู้นำภาคเอกชนของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เดินทางไปเชิญนักธุรกิจของแขวงไซยะบุลี แขวงหลวงพระบาง ของ สปป.ลาว และรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ของสหภาพพม่า มาประชุมร่วมกันที่ประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดี โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพ เมื่อพ.ศ. 2558 ใช้จุดมุ่งหมายในการจัดงานว่า “ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส”  หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2559 จังหวัดสุโขทัยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเป็นครั้งที่ 2 ใช้จุดมุ่งหมายในการจัดงานว่า “เปิดประตูสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน”

IMG 4322xs

การประชุม LIMEC มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ 5 ด้าน คือ การค้าการลงทุน, การท่องเที่ยว, การศึกษา, สุขภาพ และโลจิสติกส์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการทำธุรกิจ มีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า บริการ ผู้คน เงินทุนและสารสนเทศระหว่างกันและกัน อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของประชาชนในทุกเมืองของสมาชิกในทั้ง 3 ประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความพร้อมในการจัดงานประชุมนานาชาติ และเป็น MICE Destination ของประเทศไทย โดยจากการประชุมของทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรแม่สอด จ.ตาก ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 29.07 % และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 99.42 %

IMG 7500xs

สำหรับการประชุม LIMEC ครั้งที่ 3 “เพชรบูรณ์ : ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรม” (Phetchabun : The 3rd  Gateway of LIMEC to Green Tourism and Ago-Industry)  ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 27 -30 มิถุนายน 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดใน 3 ด้านด้วยกันคือ 1. The 3rd  Gateway of LIMEC หรือประตูที่ 3 แห่ง LIMEC นั้น โดยได้นำเสนอประตูเชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิก LIMEC เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากด่านแม่สอด และด่านภูดู่ คือ ด่านสากลบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยเริ่มต้นจาก หลวงพระบาง ไซยะบุลี ปากลาย แก่นท้าว และใช้ช่องทางด่านนากระเซ็ง เป็นประตูเชื่อมต่อรับเข้ามาในประเทศไทย แล้วผ่านมาที่ตัวเมืองด่านซ้าย หล่มเก่า หล่มสัก เขาค้อ ไปสี่แยกอินโดจีนของพิษณุโลก สุโขทัย ตาก ผ่านด่านแม่สอด เข้าไปยังเมียวดี พะอาน แล้วไปสิ้นสุดที่เมาะลำไยของเมียนมา 2. Green Tourism โดยนำเสนอศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 3. Agro-Industry  นำเสนอศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องการจะสื่อสารออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านสมาชิก LIMEC  ซึ่งจะนำมาสู่ความสนใจในการทำธุรกิจการค้าร่วมกัน

“จากความสำเร็จของการประชุม LIMEC ที่ สสปน.ได้เข้าไปให้การสนับสนุน ทำให้ สสปน.ได้นำมาเป็นต้นแบบในการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ( Thailand MICE Seminar on SEZ 2017 – TMSS) และยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการจัดประชุมทั้งภายในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะต่อยอดทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรม MICE ของประเทศมากขึ้นตามเป้าหมายที่ สสปน.วางไว้เช่นกัน” นายจิรุตถ์ กล่าว  

IMG 4829xs

 

Copyright © 2013 AEC Consult & Connect Co.,Ltd.
All rights reserved.

Log in to your account or สมัครสมาชิก