เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Login

FAQ

*คลิกที่แท็บคำถามเพื่อเปิดอ่านคำตอบ

เมื่ออาเซียนเป็น AEC แล้ว ผู้ประกอบการของไทยควรปรับตัวรับมือการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่อย่างไร

ผู้ประกอบการอาจใช้แนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันดังนี้

ในเชิงรุก

1) ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดิบใน AEC เนื่องจากไทยสามารถนำเข้าวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ

2) ศึกษารสนิยมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและบริการใน AEC เพื่อที่จะผลิต/ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของตลาดที่ใหญ่ขึ้น และใช้ประโยชน์จาก Economy of Scale หรือการประหยัดต่อขนาดการผลิต

3) ดูความเป็นไปได้ในการย้ายฐานผลิต โดยไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหมาะเป็นแหล่งผลิตที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆมีจุดแข็งในส่วนที่ไทยยังไม่มี

4) ให้ความสนใจประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ในแง่ของการเป็นฐานการผลติ เพื่อส่งออกไปยังตลาดนอกภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์จากการรับสิทธิพิเศษทางภาษีที่ประเทศพัฒนาแล้วว อย่างสหรัฐอเมริกา ให้แก่ประเทศเหล่านี้ในฐานะประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด

5) พัฒนาและปรับระบบของบริษัทเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโลจิสติกส์ได้เต็มที่ เนื่องจากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคจะทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ถูกลงและสะดวกขึ้น

6) ศึกษาและเสาะหาความเป็นไปได้ในการตั้งธุรกิจ และใช้แรงงานจาก AEC เนื่องจากจะตั้งฐานธุรกิจที่ไหนก็ได้ในอาเซียน เพราะกฎระเบียบต่างๆจะผ่อนคลายและเปิดกว้างมากขึ้น และในด้านแรงงานจะชว่ ยแก้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ได้อีกทางหนึ่ง

7) ลงทุนดด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ

8) พัฒนาบุคลากรในองคก์ รให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กร

ในเชิงรับ

1) ต้องเรียนรู้คู่แข่ง

2) พยายามพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุน

3) เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน

4) เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน

5) ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาและดึงดูดผู้ใช้บริการหรือลูกค้า

6) ต้องเรียนรู้วิธีการรักษาและพัฒนาบุคลากรขององค์กร/บริษัทไว้ เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่และเต็มใจ

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สินค้าและบริการของไทยประเภทใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี

          ทางการค้าภายใต้ AEC หากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมสินค้าและบริการของไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นมีดังนี้

          สินค้า

          สินค้าเกษตร ได้แก่ น้ำมันปาล์ม (มีคู่แข่ง คือ มาเลเซีย) เมล็ดกาแฟ (มีคู่แข่ง คือ เวียดนาม) มะพร้าว (มีคู่แข่ง คือ ฟิลิปปินส์) และชา (มีคู่แข่ง คือ อินโดนีเซีย ) ส่วนข้าว มีข้อกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในอาเซียน และจากการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

          สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเลียม (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับมาเลเซียและพม่ามากขึ้น) เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับสิงคโปร์และมาเลเซียเพิ่มขึ้น) เหล็ก โลหะ (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับอินโดนีเซียและมาเลเซียเพิ่มขึ้น) และยา (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น)

          บริการ

          บริการด้านโลจิสติกส์

          โทรคมนาคม

 สาขาที่ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง

           บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล (คู่แข่งสำคัญ คือ สิงคโปร์ มีความได้เปรียบในแง่ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือและระบบการบริหารจัดการ)

           บริษัทสถาปนิกขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่มีเงินทุนน้อยและไม่มีเครือข่ายเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทของอาเซียนอื่น เช่น สิงคโปร์

          ด้านการลงทุน ประเทศอาเซียนที่มีความน่าสนใจและมีความได้เปรียบด้านต่างๆ อาจแย่งการลงทุนจากต่างชาติไป ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในด้านความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบจาก AEC ต้องปรับตัวอย่างไร

          ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปิดเสรีการค้า มีแนวทางการในการปรับตัว เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการและลดต้นทุน การทำธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย การสร้างพันธมติรทางธุรกจิ กับประเทศคู่ค้า ในอาเซียน เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของหุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น การเข้าถึง Supplier และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างขึ้น

           รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพัฒนามาตรฐานทางการค้า เช่น มาตรฐานสุขอนามัย มาตรฐานสินค้า เพื่อยกระดับสินค้าให้เป็นสากล การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และใช้แนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสนิ ค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างความเป็นเอกลักษณท์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Copyright © 2013 AEC Consult & Connect Co.,Ltd.
All rights reserved.

Log in to your account or สมัครสมาชิก